Get Adobe Flash player

ลิงค์ภายในเพ็ญพิทย์

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

000625744
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ถึงสัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
91
101
91
624677
2267
26296
625744

Your IP: 44.201.97.0
Server Time: 2024-04-14 11:56:30

ระเบียบงานทะเบียนและวัดผล
กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม

1. การรับและจำหน่ายนักเรียน
2. การมอบตัวนักเรียน
3. การขอพักการเรียน
4. การลาออกจากโรงเรียน
5. รูปถ่ายที่ใช้ติดหลักฐาน
6. แนวปฏิบัติในการขอหลักฐานการเรียน
7. การขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล
8. การขอแก้ วัน เดือน ปี เกิด

 

.......................................................................................................................................................

การรับและจำหน่ายนักเรียน
 

การรับนักเรียน

1. รับนักเรียนทั่วไป และในเขตพื้นที่บริการทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
2. ไม่จำกัดอายุ
3. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับผู้สมัคร
4. สมัครตามวันเวลาที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้
 

การจำหน่ายนักเรียน  

โรงเรียนจะจำหน่ายนักเรียนออกจากโรงเรียน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. เรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)
2. ลาออก โดยผู้ปกครองยินยอม และยื่นคำร้องขอลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ประพฤติผิดอย่างร้ายแรง ซึ่งนำความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน
4. ขาดเรียนนานติดต่อกัน  10 วันทำการ และผู้ปกครองมิดได้มาติดต่อหรือแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
5. ยังไม่จบหลักสูตรภาคบังคับแต่อายุครบ  16 ปีบริบูรณ์
 
 

การมอบตัวนักเรียน
 

1. เตรียมเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำเนาทะเบียนบ้าน (ต้องนำฉบับจริงมาด้วย)
2. ผู้ทำหน้าที่มอบตัวนักเรียน ต้องเป็นผู้ปกครองที่ดูแลรับผิดชอบนักเรียนโดยแท้จริง ต้องมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านร่วมกับนักเรียน และต้องบรรลุนิติภาวะ
 
 

การขอพักการเรียน
 

    เมื่อนักเรียนไม่สามารถเรียนตามปกติได้ เช่น ป่วยเรื้อรัง หรืออุบัติเหตุ หรือไปต่างประเทศ ให้ผู้ปกครองยื่นคำร้องของหยุดพักการเรียน หลักฐาน เช่น  ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ ที่งานทะเบียนวัดผล
 
 

การลาออกจากโรงเรียน
 

1. ผู้ปกครองที่แท้จริง ต้องมายื่นคำร้องขอลาออกเป็นรายลักษณ์อักษรพร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. ลากออกภายใน 7 วัน นับจากเปิดภาคเรียน
 
 

รูปถ่ายที่ใช้ติดหลักฐาน
 

    รูปถ่ายที่นักเรียนนำมาใช้ติดหลักฐานต่างๆ
1. แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ขนาด 1.5 นิ้ว
2. หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่ต้องใส่เครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น ทรงผมสุภาพไม่ปิดหน้าผาก ไม่ซอย ไม่สับหรือดัดผม
3. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

 
 

แนวปฏิบัติในการขอหลักฐานการเรียน
 

1. ยื่นคำร้องต่องานทะเบียนวัดผลล่วงหน้า  3  วัน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว แต่งเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 2 รูป สำหรับ ปพ.1
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว นักเรียน ม.3 และ ม.6 ทุกคนต้องส่งรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป ที่งานทะเบียนวัดผลภายในเดือน มกราคม เพื่อเตรียมหลักฐาน
3. หลักฐานที่โรงเรียนออกให้ฉบับแรก ไม่เสียค่าธรรมเนียม ฉบับต่อไปเสียฉบับละ  100 บาท

กรณีขอใบรับรองผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ(Transcript)

- ยื่นคำร้องต่องานทะเบียนวัดผลล่วงหน้า 7 วัน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- กรองรายละเอียดในแบบฟอร์มของโรงเรียนด้วยภาษาอังกฤษ สะกดชื่อ นามสกุลให้ตรงกับหนังสือเดินทาง
- ชำระค่าธรรมเนียม 20 บาท ที่งานการเงิน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

การขอเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
 

    นักเรียนที่ขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ปฏิบัติดังนี้
1. แจ้งความจำนงต่อนายทะเบียน
2. นำหลักฐานหรือการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ได้แก่ ใบเปลี่ยนชื่อ (ช.3) ใบเปลี่ยนนามสกุล (ช.4) ตัวจริงพร้อมด้วยสำเนา (เมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว จะคืนหลักฐานตัวจริงให้)
- กรณีที่ต้องการเปลี่ยนนามสกุลของมารดาให้นำใบทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่ามาแสดงด้วย
- ในกรณีที่มีชื่อนามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน เช่น ใบสุทธิ และทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน ให้อำเภอออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
3. นำสำเนาทะเบียนบ้านที่แก้ไข เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถูกต้องแล้ว ทั้งตัวจริงและสำเนามาแสดง (เมื่อตรวจสอบแล้ว จะคืนตัวจริงให้)
 
 

การขอแก้วัน เดือน ปีเกิด
 

1. แจ้งความจำนงต่องานทะเบียนวัดผล
2. นำสุจิบัตรตัวจริงพร้อมสำเนามาแสดงเป็นหลักฐาน (เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว จะคืนตัวจริงให้)
3. นำสำเนาทะเบียนบ้านที่แก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ถูกต้องแล้ว ทั้งตัวจริงและสำเนามาแสดง (เมื่อตรวจสอบแล้ว จะคืนตัวจริงให้)
 
 
 
 

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  สพม. 20

เลขที่ 56  หมู่ 13  ต.เพ็ญ  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 042-279116