Get Adobe Flash player

ลิงค์ภายในเพ็ญพิทย์

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

000406181
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ถึงสัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
58
224
1420
402972
5407
7371
406181

Your IP: 18.204.2.231
Server Time: 2021-10-23 05:04:39

วิสัยทัศน์

 
" มุ่งมั่นยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ 
โดยชุมชน องค์กรของรัฐ ภาคเอกชน 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา "
 
 
 
 

พันธกิจ

 
    1. เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
    2. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ในการผลิตนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนครูในการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
    3. บริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นิเทศให้ขวัญกำลังใจบุคลากร และใช้ข้อมูลสารสนเทศบริหารจัดการให้มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพภายในและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
    4. สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากรในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตลอดจนจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า เพ็ญพิทยาคม และสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

 

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  สพม. 20

เลขที่ 56  หมู่ 13  ต.เพ็ญ  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 042-279116