Get Adobe Flash player

ลิงค์ภายในเพ็ญพิทย์

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

000637556
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ถึงสัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
56
192
1398
630528
9126
4953
637556

Your IP: 44.221.70.232
Server Time: 2024-05-23 03:38:12

    มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย มีความรู้ความสามารถในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้ จึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เรียนทุกคนเห็นคุณค่าของตัวเอง (Self Esteem) มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยในตนเองและปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเรียน รักการค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้อันเป็นสากล ทันการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะและมีความสามารถในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิถีการคิดวิธีการทำงานได้อย่างเหมาะสม
4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทักษะทางการคิด การสร้างปัญญา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5. ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างอาชีพที่สุจริตได้ตามความถนัดและความสนใจ เลือกบริโภคและมีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค

7. ผู้เรียนทุกคนมีความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย เกิดความรักชาติ รักท้องถิ่น เป็นพลเมืองดีของสังคมมุ่งทำประโยชน์ สร้างสรรค์ สิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปรกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
8. ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภาษาไทย และภูมิปัญญาไทย
9. ผู้เรียนทุกคนรู้คุณค่าของการประหยัดและอดออม มีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 
 

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  สพม. 20

เลขที่ 56  หมู่ 13  ต.เพ็ญ  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 042-279116